Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   180,000,000,000   183,313,785,139   101.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   135,000,000,000   162,139,541,503   120.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,588.05    
PE dự kiến   4.72    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A