Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PET năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   9,050,000,000,000   9,844,670,010,414.67   81.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   180,000,000,000   193,970,081,653.33   80.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   135,000,000,000   118,617,506,568   65.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,588.05    
PE dự kiến   4.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A