Công ty cổ phần Xây lắp điện I (PC1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PC1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   423,860,000,000   450,379,719,096   53.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,660.37    
PE dự kiến   7.03    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A