Công ty Cổ phần Bao Bì Dầu Khí Việt Nam (PBP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  PBP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   236,602,839,985   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,880,000,000   10,729,835,033   120.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7,314,000,000   9,656,337,602   132.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,523.9    
PE dự kiến   7.22    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A