Công ty cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc (NVP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,557,500,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,846,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   259.6    
PE dự kiến   24.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A