Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NVL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   14,877,082,000,000   3,327,688,248,714   11.18
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4,519,887,000,000   2,973,621,627,388   32.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,650,000,000,000   2,425,448,881,832   33.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,764.67    
PE dự kiến   17.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A