Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NS2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   408,026,000,000   396,066,513,952   48.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,168,680,000   15,653,528,904   48.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,934,944,000   12,369,214,232   47.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   227.73    
PE dự kiến   50.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A