Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NS2 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   408,026,000,000   391,686,172,696   24
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   16,168,680,000   12,522,345,768   19.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   12,934,944,000   10,017,876,616   19.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   227.73    
PE dự kiến   83.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A