Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: OTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,300,000,000   -2,092,240,813   -63.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,640,000,000   -2,092,240,813   -79.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,216.59    
PE dự kiến   21.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A