Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   108,352,194,434   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   10,156,818,092   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,400,000,000   8,106,689,607   77.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,828.55    
PE dự kiến   7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A