Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NDF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   41,133,346,949.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   16,914,213,938.67   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5,000,000,000   14,840,942,045.33   222.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   636.63    
PE dự kiến   1.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A