Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   49,000,000,000   77,496,619,616   118.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   42,500,000,000   67,916,369,037.33   119.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,445.58    
PE dự kiến   4.15    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A