Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   196,000,000,000   218,703,127,224   27.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   96,881,163,276   48.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   43,500,000,000   84,751,490,164   48.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,479.59    
PE dự kiến   5.47    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A