Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NBB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,516,000,000,000   331,137,113,136   21.84
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   192,000,000,000   439,887,346,362   229.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   153,000,000,000   354,349,349,188   231.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,639.5    
PE dự kiến   10.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A