Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Đồ uống

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  NAF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,041,940,484,628   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   227,000,000,000   53,769,155,918   23.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   81,000,000,000   48,901,900,431   60.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,822.69    
PE dự kiến   13.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A