Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (MSN: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MSN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   85,000,000,000,000   70,550,348,000,000   20.75
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3,750,000,000,000   -241,020,000,000   -1.61
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3,000,000,000,000   -312,432,000,000   -2.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,566.41    
PE dự kiến   22.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A