Công ty Cổ phần Cơ điện Công trình (MES: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MES năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   16,342,434,176   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000   -2,943,692,703   -5,887.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2,943,692,703   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5    
PE dự kiến   2,000    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A