Công ty Cổ phần Miền Đông (MDG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  MDG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   29,384,000,000   9,779,884,566   16.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   23,507,000,000   7,726,937,796   16.44
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,276.76    
PE dự kiến   5.05    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A