Công ty cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  LWS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   149,444,354,800   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   16,058,571,501   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   13,812,000,000   14,452,663,111   104.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   779.56    
PE dự kiến   13.85    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A