Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 (L18: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  L18 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,835,000,000,000   965,039,800,664   13.15
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   1,664,147,192   0.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   40,000,000,000   999,027,528   0.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,740.04    
PE dự kiến   5.17    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A