Công ty cổ phần CNC Capital Việt Nam (KSQ: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KSQ năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,000,000,000   -99,630,476   -0.5
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,000,000,000   -99,630,476   -0.62
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   133.33    
PE dự kiến   16.5    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A