Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   971,630,611,065   469,839,990,734   48.36
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   117,543,278,275   28,285,850,194   24.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   96,425,636,179   21,462,197,200   22.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,351.66    
PE dự kiến   5.33    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A