Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (KPF: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KPF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   54,210,000,000   39,634,761,180   73.11
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   43,370,000,000   29,714,876,382   68.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,407.05    
PE dự kiến   10.43    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A