Công ty cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  KHW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   280,340,000,000   312,110,793,340   111.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   34,481,313,218   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   28,000,000,000   30,072,531,662   107.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,078.86    
PE dự kiến   21.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A