Công ty cổ phần Đầu tư APAX HOLDINGS (IBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  IBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,250,000,000,000   1,457,266,332,162   32.38
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   93,750,000,000   -336,400,559,718   -179.41
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   75,000,000,000   -336,400,559,718   -224.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   919.23    
PE dự kiến   23.93    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A