Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HVN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,678,000,000,000   3,369,746,011,808   125.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,407,000,000,000   2,325,397,754,882   96.61
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,697.11    
PE dự kiến   13.58    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A