Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 (HT1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HT1 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   917,000,000,000   930,681,119,355   101.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   733,600,000,000   744,718,296,147   101.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,922.72    
PE dự kiến   5.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A