Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HSG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HSG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   28,000,000,000,000   25,225,061,928,502   45.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   500,000,000,000   1,196,861,237,984   119.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   400,000,000,000   1,038,838,626,070   129.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   900.22    
PE dự kiến   15.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A