Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (HLG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2,568,000,000,000   3,419,424,086,035   133.16
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   96,000,000,000   70,254,921,477   73.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,163.36    
PE dự kiến   2.63    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A