Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,100,000,000,000   716,322,659,368   16.28
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   55,449,000,000   -38,381,766,520   -17.3
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   44,359,200,000   -38,381,766,520   -21.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,700.71    
PE dự kiến   37.4    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A