Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HHC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HHC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   875,479,764,432   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   57,000,000,000   25,406,760,372   11.14
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   20,324,608,296   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,602.61    
PE dự kiến   34.94    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A