Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II (HEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HEC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   234,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   40,000,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   9,523.81    
PE dự kiến   4.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A