Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,850,000,000   2,772,604,910.67   72.96
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2,280,000,000   2,194,083,928   72.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,130.74    
PE dự kiến   18.75    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A