Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng (HCT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   122,142,702,481   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2,400,000,000   2,773,222,490   115.55
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,920,000,000   2,197,553,445   114.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   952.2    
PE dự kiến   30.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A