Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   851,391,000,000   505,558,407,073.33   44.54
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   681,113,000,000   406,994,648,225.33   44.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,229.38    
PE dự kiến   10.61    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A