Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (HCD: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HCD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   750,000,000,000   587,378,382,272   19.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   18,000,000,000   8,052,111,804   11.18
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   16,000,000,000   8,052,111,804   12.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   592.59    
PE dự kiến   5.52    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A