Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   18,194,836,951,358.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   432,329,408,368   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   720,000,000,000   311,827,589,289.33   32.48
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,118.57    
PE dự kiến   3.56    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A