Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HBC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   18,064,615,084,804   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   470,100,443,222   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   720,000,000,000   349,228,647,518   24.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,118.57    
PE dự kiến   4.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A