Công ty Cổ phần Hacisco (HAS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   211,000,000,000   62,666,627,968   7.42
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,500,000,000   664,937,092   2.56
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5,200,000,000   581,560,872   2.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   666.67    
PE dự kiến   11.25    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A