Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng (HAC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  HAC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   45,000,000,000   38,099,483,612   21.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,000,000,000   -17,885,777,020   -37.26
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9,600,000,000   -17,885,777,020   -46.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   329.03    
PE dự kiến   15.12    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A