Công ty Cổ phần Xây dựng HUD101 (H11: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  H11 năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   600,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   480,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   452.83    
PE dự kiến   30.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A