Công ty Cổ phần Thuận Thảo (GTT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   48,250,000,000   24,463,094,443   50.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -165,869,050,290   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -170,500,000,000   -165,869,050,290   97.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A