Công ty Cổ phần Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế (GTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   160,000,000,000   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,800,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,440,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   526.41    
PE dự kiến   8.36    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A