Công ty Cổ phần chế biến gỗ Thuận An (GTA: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GTA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   647,500,000,000   565,669,969,852   65.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   22,900,000,000   20,161,633,022.67   66.03
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   18,260,000,000   16,075,706,417.33   66.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,857.58    
PE dự kiến   6.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A