Công ty Cổ phần Kỹ thuật điện toàn cầu (GLT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GLT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   14,800,000,000   9,369,781,164   15.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,820.13    
PE dự kiến   12.91    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A