CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI KHOÁNG & QUẢN LÝ TÀI SẢN FLC (GAB: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  GAB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   326,000,000,000   124,031,733,216   9.51
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   30,000,000,000   1,907,832,600   1.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   24,000,000,000   1,494,205,308   1.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,739.13    
PE dự kiến   87.06    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A