Công ty Cổ phần Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị (FTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6,634,643,758   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   219,589,703   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   175,671,762   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   44.61    
PE dự kiến   78.45    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A