Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   17,700,000,000,000   16,070,617,768,528   22.7
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   522,000,000,000   321,443,838,100   15.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   418,000,000,000   257,470,179,804   15.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6,086.2    
PE dự kiến   9.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A