Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FRT: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FRT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   15,320,000,000,000   16,371,868,906,740   26.72
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   220,000,000,000   187,991,486,000   21.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   176,000,000,000   147,541,106,208   20.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,228.36    
PE dự kiến   11.53    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A