Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,383,500,000,000   1,193,563,143,096   21.57
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   171,300,000,000   16,414,667,872   2.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   136,200,000,000   14,946,350,316   2.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   534.68    
PE dự kiến   18.68    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A