Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T (FIT: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,701,500,000,000   1,133,451,119,653.33   49.96
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   169,900,000,000   55,396,545,922.67   24.45
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   116,300,000,000   27,149,226,933.33   17.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   456.56    
PE dự kiến   15.11    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A