Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   356,000,000,000   216,572,090,613   60.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,978.11    
PE dự kiến   3.24    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A