Công ty Cổ phần FECON (FCN: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   356,000,000,000   112,836,258,204   7.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,126.98    
PE dự kiến   4.48    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A