Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON (FCM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  FCM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   884,186,692,864   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   48,167,843,192   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   34,000,000,000   36,956,490,361   108.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   829.27    
PE dự kiến   8.44    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A