Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   493,346,000,000   7,502,586,744   0.76
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8,222.38    
PE dự kiến   0.9    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A