Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1,000,000,000,000   751,021,197,652   18.78
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   102,500,000,000   -47,629,507,364   -11.62
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   82,000,000,000   -47,150,192,464   -14.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,155.17    
PE dự kiến   4.76    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A