Công ty Cổ phần Everpia (EVE: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  EVE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   776,051,873,524   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   19,040,657,228   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   100,000,000,000   13,709,850,188   3.43
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,628.26    
PE dự kiến   5.02    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A