Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ điện tử - Viễn thông (ELC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  ELC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   700,000,000,000   352,505,413,692   37.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   36,000,000,000   7,381,258,376   15.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   711.2    
PE dự kiến   8    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A