Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DXG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4,900,000,000,000   2,159,654,045,420   22.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,292,500,000,000   457,260,934,660   17.69
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1,034,000,000,000   76,194,838,478   3.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,993.08    
PE dự kiến   4.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A