Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung (DTI: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DTI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   75,000,000,000   7,100,175,964   7.1
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   20,000,000,000   1,224,364,385.33   4.59
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,801.8    
PE dự kiến   7.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A