Công ty Cổ phần nhựa Đà Nẵng (DPC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  DPC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   80,000,000,000   79,330,944,092   49.58
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6,000,000,000   7,247,654,030   60.4
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4,800,000,000   5,776,920,114   60.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,145.46    
PE dự kiến   5.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A